ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/7.3/03/2017/PZ

Białystok, 15.03.2017 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/7.3/03/2017/PZ

przeprowadzonego w ramach projektu pt. „Rozwój ekonomii społecznej”, nr: RPPD.07.03.00-IZ.00-20-00/16 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

                    

                          

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Europartner

Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel/fax: 85 732 02 58

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie doradztwa indywidualnego biznesowego z zakresu: prawa, księgowości, marketingu, finansów oraz zasobów ludzkich w okresie od 10.04.2017 r. do 28.02.2020 r., dla przedstawicieli 40 przedsiębiorstw społecznych.

 

W celu zachowania konkurencyjności, jak też dokonania wyboru specjalistów w określonym zakresie przedmiotu Zamówienia, podzielone było ono na części, tj. poszczególne zakresy, w związku z czym Wykonawcy mogli złożyć ofertę na wszystkie, bądź wybrane części niniejszego zapytania, zgodnie z posiadanym wykształceniem i/lub doświadczeniem:

 

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego prawnego na rzecz Przedsiębiorstw Społecznych (PS), działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

a)      prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,

b)      prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,

c)      podatki bezpośrednie i pośrednie,

d)      obowiązki pracodawcy względem pracowników,

e)      doradztwo w czynnościach administracyjnych i sądowych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem PS (m.in. przygotowywanie aktów założycielskich, zgłaszanie podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego, zgłaszanie wszelkich zmian do Krajowego Rejestru Sądowego),

f)       udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego księgowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu Łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

 

a)      zasady prowadzenia rachunkowości przez PES i PS,

b)      zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,

c)      zasady prowadzenia księgowości przez PES i PS,

d)      płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne,

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

            CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA:

             

            Świadczenie doradztwa w zakresie marketingu na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego obejmującego w szczególności:

a)      planowanie marketingowe,

b)      kształtowanie elastyczności ofertowej,

c)      polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,

d)      opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej,

e)      badania rynku,

f)       wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta,

g)      nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług,

             

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego finansowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego, obejmującego w szczególności:

 

a)      pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

b)      planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia Provelt.pl).

 

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA:

 

Świadczenie doradztwa specjalistycznego osobowego na rzecz PS działających na terenie Subregionu łomżyńskiego obejmującego w szczególności:

 

                        a) zarządzanie organizacją,

                        b) zarządzanie pracownikami,

                        c) zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów,

                         

z zastosowaniem formy bezpośredniego kontaktu, formy pisemnej lub poczty elektronicznej, w okresie od dnia podpisania umowy do 29.02.2020 r. (będzie ono realizowane według bieżących potrzeb zgłaszanych przez uczestników Projektu). Łączny wymiar godzin doradztwa w danej części zamówienia wynosi 720 godzin z możliwością zwiększenia lub zmniejszenia wymiaru godzin doradztwa w zależności od zgłaszanych przez korzystających potrzeb w zakresie danego doradztwa.

  1. Miejsce publikacji:

W celu zachowania zasady konkurencyjności zapytanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego: www.europartner-akie.pl. W dokumentacji związanej z niniejszym zapytaniem znajduje się print screen oraz wydruk zamieszczonego zapytania.

  1. Terminy:

- termin ogłoszenia: 06.03.2017 r.

- termin składania ofert: 14.03.2017 r. godz. 16:00

- termin realizacji zamówienia:

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA : Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: Od dnia 10.04.2017r. do dnia 29.02.2020 r.

 

  1. Kryterium wyboru:

A.        Cena brutto za 1 godzinę doradztwa biznesowego – 80 %

B.        Doświadczenie doradcy w danym zakresie doradztwa biznesowego - 20%

 

6.      Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

W wyniku przeprowadzenia procedury właściwej dla Zasady Konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.,  wpłynęły oferty według poniższego zestawienia:

Część zapytania

Wykonawca, który złożył ofertę (nazwa i adres)

Data wpłynięcia oferty

Oferowana łączna cena brutto

Doświadczenie

Łączna ilość przyznanych punktów

CZĘŚĆ 1

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Śledziewski; ul. Dolna 24, 18-305 Szumowo

 

14.03.2017

63,00

3 lata

80

CZĘŚĆ 2

Elżbieta Bolesta

ul. Storczykowa 1/1 m. 8, 15-664 Białystok

14.03.2017

63,00

4 lata

85

CZĘŚĆ 3

Jarosław Sidoruk

ul. Kraszewskiego 8/36, 15-025 Białystok

14.03.2017

63,00

3 lata

80

CZĘŚĆ 4

Anna Fiedorczuk

ul. Sukienna 9/21, 15-881 Białystok

 

14.03.2017

63,00

3 lata

80

CZĘŚĆ 5

Rafał Chraboł

ul. Dobra 18/19, 15-334 Białystok

14.03.2017

63,00

3 lata

80

 

Wszyscy Oferenci spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VII Zapytania ofertowego.

W związku z powyższym, Zamawiający udzieli zamówienia następującym Wykonawcom:

Część zapytania

Wybrany wykonawca

CZĘŚĆ 1

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Śledziewski

CZĘŚĆ 2

Elżbieta Bolesta

CZĘŚĆ 3

Jarosław Sidoruk

CZĘŚĆ 4

Anna Fiedorczuk

CZĘŚĆ 5

Rafał Chraboł

 

 

Uzasadnienie wyboru: Stowarzyszenie EUROPARTNER Akademicki Klub Integracji Europejskiej., mając na uwadze politykę finansową i ograniczenia budżetowe projektu, zdecydowało się na wybór najkorzystniejszych i jednocześnie najtańszych ofert dla poszczególnych części, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wybrani Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu oraz uzyskali najwyższą ilość punktów.

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne

Jesteśmy tutaj!

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58